субота, 11 лютого 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ про молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді


ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді (ПРОЕКТ)
1. Загальні положення
1.1 Молодіжна Міська рада при Тернопільській міській раді (далі - ММР) є консультативно-дорадчим органом Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії міської ради та її виконавчих органів і молоді міста Тернополя, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, які впливають на життя молоді та її участь в усіх сферах життя суспільства в місті.
1.2 ММР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тернопільського міського голови та цим Положенням.

1.3 Контроль за діяльністю ММР здійснює міський голова міста Тернополя.
1.4. ММР систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.
1.5. ММР не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей щодо співпраці із ними.
1.6 Депутати ММР працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних громадських та місцевих інтересів.
1.7. Основним результатом діяльності ММР як консультативно-дорадчого органу є розробка громадських рекомендацій, які мають: а) сприяти прийняттю найбільш якісних рішень органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами відносно питань, які впливають на життя молоді; б) сприяти залученню молоді до вирішення проблем Тернопільської міської громади.
2. Мета і завдання
2.1. Покращення становища та розвиток молоді міста Тернополя шляхом її безпосередньої участі як у формуванні міської політики відносно питань, які впливають на її життя, так і у реалізації прийнятих рішень.
2.2. Основними завданнями ММР є:
2.2.1 Залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в місті для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики.
2.2.2. Залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку міста.
2.2.3. Сприяння створенню необхідних умов для навчання молоді.
2.2.4. Сприяння широкого залучення молоді до участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності, у розвитку благодійництва, соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу.
2.2.5. Вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних та політичних процесів у молодіжному середовищі.
2.2.6. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків молодіжної політики.
2.2.7. Розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків молодіжної політики, експертизи ефективності та доцільності використання коштів, що виділяються на ці цілі.
2.2.8. Здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та учнівського самоврядування міста.
2.2.9. Вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.
2.2.10. Подання на розгляд міському голові та міської ради щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у місті Тернополі.

3. Права ММР

3.1. Для реалізації мети та завдань ММР має право:
3.1.1. Утворювати постійні та тимчасові комісії, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів Тернопільської міської ради. наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).
3.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.
3.1.3. Вносити міському голові, постійним комісіям Тернопільської міської ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень міського голови, рішень Тернопільської міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
3.1.4. Голова ММР, а у разі його відсутності - уповноважена ним особа, на сесіях міської ради має право вільно висловлюватися при розгляді питань, котрі впливають на життя молоді міста.
3.1.5. ММР має право здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді міста, як місцевої ради, так і її виконавчих підрозділів і виконавчого комітету. Виконавчий орган має сприяти представникам ММР у здійсненні громадського контролю. У разі невідповідності дій прийнятим рішенням або браку виконання, ММР надає відповідні рекомендації як керівнику органу-виконавця, так і посадовим особам, які мають здійснювати контроль за виконанням. У разі відсутності вирішення питань у робочому порядку ММР має права звертатись із відповідними поясненнями та рекомендаціями до міського голови, депутатів міської ради, а також до громадськості міста.
3.1.6. Складати та вносити на розгляд виконавчого комітету Тернопільської міської ради, за згодою міського голови, проекти рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції ММР.
3.1.7. Аналізувати проекти рішень Тернопільської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів Тернопільської міської ради, які впливають на життя молоді міста Тернополя, на їх відповідність державної та міської молодіжної політики.
3.1.8. Складати та вносити на розгляд постійних комісій Тернопільської міської ради проекти рішень міської ради з питань, що належать до компетенції ММР.

4. Структура і організація роботи ММР

4.1. Склад ММР формується із депутатів, обраних згідно «Положення «Про рейтингове опитування молоді щодо формування персонального складу молодіжної міської ради».
4.2. До складу ММР входять:
- Голова ММР;
- Заступники голови ММР;
- Секретар ММР;
- Депутати ММР;
4.3. Персональний склад ММР затверджується міським головою за поданням Голови ММР терміном на 2 роки.
Голова ММР затверджується міським головою на підставі результатів голосування та рішення ММР простою більшістю з числа депутатів ММР терміном на 1 рік.
4.4. Основною формою роботи ММР та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень представниками молоді міста є сесії. Сесії скликає Голова ММР або Секретар ММР - у разі відсутності голови. Сесії проводяться за потребою, але не рідше одного разу в місяць. На засіданні сесії керує Голова ММР, або Секретар ММР - у разі відсутності голови. Усі правила здійснення діяльності ММР та відповідних процедур описуються у регламенті ММР, який затверджується простою більшістю голосів при наявності не менш ніж 2/3 депутатів ММР на перших сесіях кожного скликання.
 Депутати ММР:
4.5. Повноваження депутата ММР починаються з моменту затвердження персонального складу ММР відповідним розпорядженням міського голови і закінчуються в день першої сесії ММР нового скликання. Повноваження депутата ММР можуть бути припинені достроково у випадках:
-               власного бажання депутата ММР скласти свої повноваження;
-               систематичного невиконання депутатом покладених на нього обов'язків;
-               закінчення ЗНЗ чи вихід з МГО, які він представляє;
-               смерть депутата ММР.
4.6. Депутат ММР має здійснювати громадянське представництво інтересів сегменту молоді, який він представляє, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ММР та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, ММР та її органами, виконує їх доручення. Депутат ММР, крім голови та секретаря ММР, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ММР.
4.7. Депутат ММР зобов'язаний брати участь у роботі сесій ММР, засідань постійної та інших комісій ММР, до складу яких його обрано.
4.8. Депутат ММР має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ММР, а також на засіданнях постійної та тимчасової комісій ММР, до складу яких його обрано.
4.9. Депутат ММР має право висловлювати власну думку стосовно будь-якого рішення ММР або питання, що стосується молоді. Будь-який депутат ММР, у тому числі Голова ММР, має право висловлювати думку від імені ММР тільки у наявності відповідного рішення ММР та з обов’язковим цитуванням змісту такого рішення. Оприлюднення власної думки із порушенням цієї вимоги є підставою для розгляду дострокового припинення повноважень депутата ММР згідно п. 4.5. цього Положення.
Комісії ММР:
4.10. Постійні комісії ММР є органами ММР, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ММР і Молодіжного виконавчого комітету ММР (далі - ВК ММР).
4.11. Постійні комісії обираються ММР на строк її повноважень у складі голови, секретаря та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
4.12. До складу постійних комісій не можуть бути обрані Голова ММР, секретар ММР.
4.13. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм та рішень, пов'язаних із життям молоді та участі її в усіх сферах життя суспільства в місті, які вносяться на розгляд сесії ММР, розробляють проекти рішень ММР та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ММР з доповідями і співдоповідями.
4.14. Перелік завдань, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ММР, Положенням про постійні комісії, що затверджується на сесії ММР.
4.15. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному цим Положенням, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
4.16. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.
4.17. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду на сесіях ММР, або органами ВК ММР, яким вони адресовані.
4.18. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ММР може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
4.19. Постійні комісії є підзвітними ММР та відповідальними перед нею.
4.20. Для здійснення конкретно визначених на сесії ММР питань, що належать до її повноважень, ММР може створювати тимчасові комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Тимчасові комісії ММР є органами ММР, які обираються з числа її депутатів. Тимчасові комісії подають звіти і пропозиції на розгляд сесії ММР. Порядок визначення завдань, повноважень та звітності, порядок створення, діяльності та ліквідації тимчасових комісій визначаються у Регламенті ММР.
Секретаріат ММР:
4.21. Забезпечення поточної роботи ММР здійснює секретаріат ММР. Секретар ММР обирається на сесії ММР за поданням Голови ММР простою більшістю присутніх на сесії депутатів ММР. Особовий склад секретаріату ММР затверджується Головою ММР за поданням Секретаря ММР. Секретар ММР:
         1) повідомляє депутатам ММР і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ММР, питання, які передбачається внести на розгляд сесії ММР;
         2) організовує підготовку сесій ММР, питань, що вносяться на розгляд сесій ММР;
         3) забезпечує своєчасне доведення рішень ММР до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
         4) сприяє депутатам ММР у здійсненні їх повноважень;
                        5) формує порядок денний сесій ММР у відповідності із Регламентом діяльності ММР та узгоджує його із Головою ММР;
4.22. Повноваження секретаря ММР можуть бути достроково припинені за рішенням ММР на підставі подання Голови ММР, або пропозиції простої більшості повноважних депутатів ММР
Голова ММР:
4.23. ММР очолює Голова. Голову ММР затверджує міський голова згідно із п.4.3. цього Положення. Голова ММР є штатним радником Міського голови з молодіжних питань. Голова ММР очолює виконавчий комітет ММР (ВК ММР). Голова ММР подає на розгляд ММР пропозиції про призначення своїх заступників.
4.24. Голова ММР:
1)             представляє ММР в Україні та за її межами;
забезпечує взаємодію ММР з органами виконавчої влади, Тернопільською міською радою, органами самоврядування;
2)             вживає заходи до захисту честі і гідності депутатів ММР;
3)             веде сесії ММР, забезпечує дотримання на них Регламенту ММР;
4)             підписує рішення, прийняті ММР;
5)             забезпечує дотримання розкладу роботи ММР, її Секретаріату;
6)             затверджує призначення та звільнення членів Секретаріату ММР;
7)             розпоряджається використанням приміщень, споруд, обладнання;
8)             забезпечує контроль за діяльністю Секретаріату ММР;
9)             має право виносити питання або проекти до порядку денного сесії ММР без попереднього обговорення у відповідних постійних комісіях ММР;
10)         розпоряджається коштами, виділеними ММР, згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом витрат ММР;
11)         зобов’язаний не пізніш як через півтора місяця після закінчення бюджетного року забезпечити подання на розгляд ММР детального письмового звіту про витрати ММР за минулий рік;
12)         контролює виконання заступниками та головами комісій ММР їх посадових обов'язків;
13)         видає розпорядження про відрядження депутатів ММР, та затверджує звіти депутатів ММР про виконану у відрядженні роботу;
14)         не рідше одного разу на рік подає звіт ММР про організацію роботи ММР та її органів;
15)         доповідає на першій сесії ММР наступного скликання про виконану роботу;
16)         виконує разові доручення сесії ММР.
4.25. Рішення сесій ММР оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються Головою та Секретарем ММР.
4.26. Виконавчий орган ММР - виконавчий комітет (ВК ММР), який утворюється ММР на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ММР, ВК ММР здійснює свої повноваження до сформування нового складу ВК ММР. Виконавчий комітет ММР діє на основі Положення проВиконавчий комітет ММР, Регламенту ММР, цього Положення.
4.27. Кількісний склад ВК ММР визначається ММР за пропозицією голови ММР. Персональний склад ВК ММР затверджується головою ММР.
4.28. ВК ММР утворюється у складі: голови ММР, секретаря ММР, заступників голови ММР, голів постійних комісій ММР.
4.29. ВК ММР є підзвітним і підконтрольним ММР.

5. Окремі та прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів сесій ММР є рекомендованими до розгляду структурними підрозділами Тернопільської міської ради.
5.2. Керівники структурних підрозділів(за згодою) можуть бути присутні на сесіях ММР у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.
5.3. На засідання постійних комісій Тернопільської міської ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді міста можуть бути запрошені представники ММР.
5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради за поданням голови ММР на підставі рішення сесії ММР.
5.5. Зміни до персональною складу ММР затверджуються міським головою за поданням голови ММР або 2/3 депутатів ММР.
5.6. ММР ліквідується рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

1 коментар:

  1. Дуже багато залежить від міського голови. А якщо це Положення до Статуту, то все має відбуватись згідно норм Статуту

    ВідповістиВидалити