Про АЧЦ

Адаптаційний чоловічий центр  є неурядовою неприбутковою громадською організацією.
Статутні цілі АЧЦ:
• надання допомоги в розвитку демократичного громадянського суспільства і верховенства закону через навчання людей;
• сприяння розвитку інформаційної інфраструктури громадянського суспільства в Україні;
• полегшення і покращення соціального діалогу між органами державної влади, громадські активісти, НУО та бізнесу в області захисту конституційних прав і свобод;
• полегшення доступу громадян до участі в управлінні.
• проведення роз "яснювальної, навчальної та консультативної роботи з метою руйнування існуючіх стереотипів гендерної поведінки чоловіків у сім" ї та суспільстві,
• залучення органів місцевої влади та установ державного сектору до вирішення гендерних проблем у суспільстві.
Діяльність організації спрямована до широкого кола громадськості. Попри те, що організація донедавна мала місцевий статус - вона взаємодіє з Партнерськими структурами, як в Україні так и за її межами. Так мі були співаторами Доповіді, представленої до Універсального періодичного огляду Організації Об'єднаних Націй, підготовки Позиційного документу щодо порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 р, загальноукраїнського експертного моніторингу «Місцеві вибори -. 2010 р. Пульс країни »місцевих регіональних звітів щодо доступу до інформації про місцеві бюджети, доступу до інформації про генеральні плани міст, координуємо Регіональні ініціативи Громадянської ініціатіви на підтримку Партнерства« Відкритий уряд »та Громадянської Асамблеї України. Також наша організація є регіональним представником Мандрівного фестивалю про права людини Docudays
Окрема Варто відзначити наші ініціатіви, щодо використання НУО нових медіа (соціальних мереж).
Наша організація тісно співпрацює з цілою низкою моніторинговіх організацій в Україні і, в першу чергу , хочем відзначиті співпрацю з Інформаційним центром Майдан Моніторинг , з якими ми здійснювалі здійсненню виборчого права на парламентських виборах (2012)


Adaptation male center is a non-profit civic organization.
The foundation aims ACHTS:
• assist in the development of a democratic civil society and the rule of law through training people;
• promoting the development of information infrastructure of civil society in Ukraine;
• facilitate and enhance social dialogue between government, civil society activists, NGOs and business in protecting the constitutional rights and freedoms;
• facilitate the access of citizens to participate in governance.
• development of "explanatory, educational and advisory work to destroy stereotypes of gender behavior of men in seven" family and society,
• involvement of local authorities and public sector institutions to address gender issues in society.
The organization aims to the general public. Despite the fact that until recently had a local organization status - it interacts with partner agencies, both in Ukraine and abroad. So E were spivatoramy reports submitted to the Universal Periodic Review of the United Nations, preparing a position paper on the agenda of Ukraine's chairmanship of the OSCE in 2013, the nationwide expert monitoring "Local elections -. 2010 Pulse of the country "local regional reports on access to information on local budgets, access to information on the City Master Plan, coordinate regional initsiativy Civil initsiativy in support of Partnership" Open Government "and the Civic Assembly of Ukraine. Also, our organization is a regional representative Travelling Film Festival on Human Rights Docudays
Separate worth mentioning our initsiativy, the use of new media NGOs (social networks).
Our organization works closely with a number of monitoring organizations in Ukraine and, primarily, hochem noted collaboration with Monitoring Information Centre Square, which we performed with electoral law on parliamentary elections (2012)

Немає коментарів:

Дописати коментар