понеділок, 7 листопада 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ»

Цей проект розглядатиметься на засіданні робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Тернополя. Авторизовані коментарі просимо залишати тут, або надсилати членам робочої групи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Тернополя (далі – міської громади) у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування України".
2.      Громадські слухання проводяться на засадах принципів добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.
3. Метою громадських слухань є надання членам міської громади можливості брати участь в ініціюванні, підготовці та реалізації рішень з проблем життєдіяльності й розвитку міста.
4.      На громадських слуханнях у місті обов’язково розглядаються:
- проект бюджету міста;
- програми соціально-економічного і культурного розвитку міста;
- інші цільові фінансові й соціальні програми міста та звіти про їх виконання.


5.      Предметом обговорення на громадських слуханнях у місті можуть бути:
-       проекти нормативно-правових актів та рішення міської ради, її виконавчого комітету і міського голови;
-       проекти та програми, що виконуються або плануються до виконання в міській громаді;
-       найбільш важливі питання місцевого значення;
-       звіти депутатів та посадових осіб виконкому міської ради;
-       звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій про надання послуг, які, відповідно до законодавства, повинні забезпечувати органи місцевого самоврядування;
-       проекти рішень за результатами звітів депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також пропозиції щодо дисциплінарної відповідальності вказаних осіб.
6.      Громадські слухання можуть проводитися з питань, що стосуються:
-       усіх членів громади (загальноміські громадські слухання);
-       частини членів громади, що мешкають у межах окремої частини міста (житлового масиву, вулиці, групи житлових будинків), або окремої соціально-професійної групи.
7.      На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання:
- що суперечать Конституції України та чинному законодавству;
- що не віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування;
- питання, реалізація яких стосується інтересів мешканців територій, що не входять до юрисдикції міської ради.
8.      Громадські слухання в місті проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Решта громадських слухань проводяться в міру необхідності.
9.      Громадські слухання відкриті для діяльності представників засобів масової інформації.

ІІ. Організація та проведення громадських слухань
1. Учасником громадських слухань може бути кожен дієздатний член міської громади віком від 18 років, який має виборче право.
2. Правом голосу на громадських слуханнях користуються громадяни, яких безпосередньо стосується тема громадських слухань. Інші учасники слухань користуються правом дорадчого голосу.
3. На громадських слуханнях, що проводяться з питань, що стосуються окремого мікрорайону або соціально-професійної групи, правом голосу користуються члени громади, які мешкають у відповідній частині міста або належать до цієї соціально-професійної групи.
4. Решта членів громади можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.
5. Учасниками громадських слухань, крім зацікавлених членів громади, можуть бути:
-     депутати міської ради;
-     представники виконкому міської ради;
-     представники партій, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації мешканців, громадських та релігійних організацій, що діють у місті;
-     представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.
6. Участь депутатів та посадових осіб виконкому міськради в громадських слуханнях із питань, що стосуються напряму їх діяльності, є обов’язковою.
7. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів громади з депутатами та посадовими особами виконкому міськради, а також посадовими особами підприємств, організацій та установ - надавачів послуг.
8. Організаційно-технічне забезпечення громадських слухань здійснюється Секретаріатом міської ради та її виконавчим комітетом. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

ІІІ. Ініціювання громадських слухань
1. Суб’єктами ініціювання громадських слухань можуть бути:
- міська громада в особі ініціативної групи;
-  орган самоорганізації населення;
- громадська організація, яка діє на території міста;
- місцевий осередок політичної партії;
- міський голова;
- постійна комісія міської ради;
- виконавчий комітет міської ради;
- група депутатів міської ради в кількості не менше, ніж чисельність постійної комісії, що визначена Регламентом міської ради;
2. Ініціювання громадських слухань здійснюють:
- ініціативна група міської громади на підставі ?300 підписів членів громади, які мають виборче право;
- громадська організація, що діє на території міста на підставі 300 підписів членів громади, які мають виборче право;
- місцевий осередок політичної партії на підставі 300 підписів членів громади, які мають виборче право;
- міський голова на підставі розпорядження;
- група депутатів на підставі поданої заяви у складі не менше, ніж четверта частина складу міської ради.
3. У випадку, коли міський голова відмовляється скликати громадські слухання на вимогу громадян, таке право переходить до членів ініціативної групи, обраної громадою.

ІУ. Утворення ініціативних груп із підготовки і проведення громадських слухань
1.   Представники громади - суб’єкт ініціативи громадських слухань - повідомляють міську раду про дату та місце проведення установчих зборів, на яких буде обрано ініціативну групу з підготовки і проведення громадських слухань на певну тему.
2.   Ініціативна група обирається на зборах мешканців міста (не менше тридцяти осіб), яких стосується питання, що планується винести на слухання.
3.   Рішення зборів про утворення ініціативної групи приймається відкритим голосуванням більшістю голосів учасників зборів.
4.   Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає міський голова або виконавчий комітет, оголошуються на підставі розпорядження або відповідного рішення.
5. Повідомлення суб’єкта ініціативи про проведення громадських слухань вноситься на ім’я Секретаря міської ради у формі письмового звернення, в якому зазначаються:
-         час і місце запланованих громадських слухань;
-         тема (проблема, питання), що пропонується до розгляду;
-         пропозиції щодо участі посадових осіб;
-         ініціативна група або список осіб (не менше трьох), які уповноважені представляти ініціатора.
2.   До повідомлення про ініціативу проведення громадських слухань додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів, а також заява ініціативної групи.
3.       До повідомлення можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що обґрунтовують необхідність обговорення питання на слуханнях та можливі шляхи його вирішення.
4. Заява Ініціативної групи територіальної громади про ініціативу щодо проведення громадських слухань підписується особисто кожним членом із зазначенням прізвища, імені та по батькові, серії і номера паспорта, домашньої адреси. Усі члени Ініціативної групи повинні проживати у відповідному мікрорайоні міста.
5. Заява групи депутатів міської ради про ініціативу проведення громадських слухань повинна бути підписана кожним членом групи.
6. Заяву постійної комісії міської ради, органу самоорганізації населення, громадської організації чи місцевого осередку політичної партії про ініціативу проведення громадських слухань підписує керівник відповідної структури із доданням витягу з протоколу засідання або рішення її керівництва, в якому схвалюється така ініціатива.
7. На підставі поданої заяви, Секретар міської ради реєструє Ініціативну групу з проведення громадських слухань у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських услухань (Вхідний №, тема, дата реєстрації).
4.      Протягом трьох календарних днів, після реєстрації заяви про ініціативу проведення громадських слухань (крім випадків, коли ініціатором проведення громадських слухань є голова або виконавчий комітет ради), Секретар ради видає ініціаторам взірець підписного листа для збору підписів на підтримку громадських слухань.

У. Підписний лист на підтримку громадських слухань
1.      Підписний лист на підтримку громадських слухань містить такі дані:
-        тема (питання), яка пропонується для розгляду на громадських слуханнях;
-         дата видачі підписного листа;
-        відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім`я, по батькові, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, серія і номер паспорта), особистий підпис.
2.Форма підписного листа містить такі графи:
-         порядковий номер;
-        прізвище, ім`я, по батькові члена громади, який підтримує ініціативу проведення громадських слухань із зазначеної теми;
-         рік народження (на час проведення громадських слухань повинно виповнитися 18 років);
-         громадянство, серія і номер паспорта;
-         місце проживання (на підставі реєстрації);
-         дата підписання;
-         особистий підпис члена громади.

УІ. Порядок збору і подачі підписних листів
1.Підписи на підтримку громадських слухань можуть збирати мешканці міста, які мають право голосу на виборах.
2. Графи підписного листа, що стосується особи, яка підтримує проведення громадських слухань, заповнюються нею власноручно.
Ініціатори громадських слухань зобов’язані попередити громадянина, що його підпис може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Підписні листи, в яких виявлено два або більше підписів одного громадянина не враховуються.
3.У підписному листі не допускаються скорочення та виправлення.
4.В одному підписному листі повинні міститися підписи лише тих громадян, які проживають на відповідній території міста.
5.Особа, яка збирала підписи проставляє в заповненому підписному листі цифрами й прописом кількість підписів та підписує його.
6.Підписні листи, що подаються до міської ради, повинні бути пронумеровані.
7.  Заповнені підписні листи подаються Секретареві ради упродовж 7 календарних днів із дня видачі взірця підписного листа.
У Акті про передачу-прийняття підписних листів зазначається кількість прийнятих підписних листів, дата і час прийняття. Перший примірник Акту передається представнику субєкта ініціативи громадських слухань, другий зберігається в секретаря міської ради.
8.   Секретар ради перевіряє достовірність підписів на підтримку проведення громадських слухань; при наявності помилки повідомляє ініціаторів. У такому випадку ініціатори протягом трьох днів додатково добирають необхідну кількість підписів.
9.     Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється Секретарем ради протягом 3 календарних днів від дня передачі підписних листів із необхідною кількістю підписів, про що він письмово повідомляє суб’єкта ініціативи протягом трьох робочих днів.
10.   Якщо протягом установленого часу (7 діб) ініціатори не зібрали необхідної кількості підписів, ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не відбулася.
11. До реєстрації ініціативи з проведення громадських слухань усі видатки на діяльність Ініціативної групи здійснює суб’єкт ініціативи.

УІІ. Підготовка міських громадських слухань
1.       Міський голова не пізніше, ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи міських громадських слухань, видає розпорядження про їх проведення.
Громадські слухання повинні бути призначені не пізніше, ніж, через 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.
У розпорядженні голови, а у випадках призначення громадських слухань виконавчим комітетом ради, зазначаються:
-         тема слухань;
-         дата, місце, час проведення;
-         субєкт ініціативи громадських слухань;
-         посадові особи місцевого самоврядування, відповідальні за підготовку громадських слухань;
-         особи, які запрошуються на слухання.
2.       Підготовка міських громадських слухань здійснюється місцевою владою у співпраці з ініціатором слухань.
У випадку, коли голова не виконує вимог пункту 1, субєкт ініціативи сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, про що повідомляє голову.
3.       Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день у придатному для такого зібрання приміщенні (на відкритому майданчику), розташованому на території міста.
4.       Секретар ради не пізніше, ніж через 3 календарні дні після підписання головою розпорядження або отримання повідомлення від ініціатора про призначення дати, часу та місця громадських слухань, і не пізніше, ніж через 7 календарних днів до дня проведення громадських слухань, у письмовій формі повідомляє суб’єкта ініціативи про прийняте розпорядження.
5.       Розпорядження голови про проведення громадських слухань оприлюднюється через засоби масової інформації: членів громади інформують про громадську ініціативу суб’єкта, про питання, що виноситься на розгляд громадських слухань, про дату, місце й час їх проведення.
Громаду інформують також про те, де і коли можна ознайомитися з матеріалами, підготовленими до громадських слухань їх ініціатором.
6.           Протягом 3 календарних днів після призначення дати громадських слухань голова розробляє Календарний план підготовки і проведення громадських слухань.
7.           Календарний план  підготовки і проведення громадських слухань включає:
-           створення Підготовчого комітету з проведення громадських слухань;
-           створення, в разі необхідності, експертної групи з теми громадських слухань;
-           перелік заходів з організації та проведення громадських слухань;
-           перелік посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за організаційні питання з підготовки і проведення громадських слухань.
8.           Підготовчий комітет (5-7 осіб) затверджується головою. До його складу включаються представники суб’єкта ініціативи громадських слухань, депутати міської ради відповідної комісії, представники громадських організацій, фахівці з обговорюваної теми та посадова особа, яка відповідає за розв’язання організаційних питань підготовки і проведення громадських слухань.
9.                Підготовчий комітет очолює представник субєкта ініціативи громадських слухань.
10.            Підготовчий комітет готує проект підсумкових документів громадських слухань (висновки, рішення, рекомендації, звернення тощо) та матеріали, що надаються учасникам громадських слухань до їх початку.
11.       У разі необхідності, до підготовки та проведення громадських слухань можуть бути залучені експерти з обговорюваної теми. Експертна група готує висновки з питань, що виносяться на громадські слухання і доповідає їх на громадських слуханнях.
12.            Персональну відповідальність за організаційне й матеріально-технічне забезпечення роботи Підготовчого комітету та експертної групи несе секретар міської ради.
13.            Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, сприяють проведенню громадських слухань і надають Підготовчому комітету необхідні матеріали на його прохання.

? Проведення громадських слухань із питань, що стосуються окремої частини громади
1.       У разі висунення ініціативи щодо проведення громадських слухань, що стосуються частини територіальної громади міста або окремої соціально-професійної групи, суб’єкт ініціативи сам призначає дату, місце та час їх проведення, про що письмово повідомляє секретаря міської ради не пізніше, ніж за 10 календарних днів до визначеної дати. Він здійснює всі видатки, пов’язані з проведенням громадських слухань, самостійно.
2.     У повідомленні на імя секретаря міської ради зазначається:
-        тема слухань;
-        дата, місце, час проведення;
-        склад ініціативної групи з підготовки і проведення слухань;
-        список посадових осіб, які запрошуються на слухання.
3.      Не пізніше, ніж через 3 календарні дні після визначення дати, часу й місця проведення громадських слухань і не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дня їх проведення, суб’єкт ініціативи у прийнятний спосіб повідомляє громаду про питання, що виноситься на громадські слухання, дату, місце й час їх проведення.
У прийнятний для громади спосіб, суб’єкт ініціативи забезпечує також відкритий доступ до матеріалів, що стосуються теми громадських слухань.
4.     Члени громади, які мають право голосу, вільно беруть участь у слуханнях, відповідно до оголошення про проведення громадських слухань.

ІХ. Порядок проведення громадських слухань

1.       Громадські слухання відбуваються відкрито, при необхідності здійснюється їх аудіо- або відеозапис. За наявності належних умов, міські громадські слухання транслюються комунальними засобами масової інформації через теле- та радіо- канали зв’язку.
2.     До початку громадських слухань члени громади реєструються в Списку учасників громадських слухань територіальної громади. Не зареєстровані члени громади не можуть брати участі в слуханнях.
У Списку учасників зазначається прізвище, імя, по батькові члена громади, дата його народження, місце проживання, паспортні дані, ставиться особистий підпис.
3.     Головує на громадських слуханнях керівник суб’єкта ініціативи або Ініціативної групи чи інша особа, уповноважена суб’єктом ініціативи.
Із числа учасників громадських слухань більшістю голосів обирається секретар громадських слухань, який веде протокол.
Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія в складі не менше 3 осіб. До її складу не можуть обиратися голова слухань, а також посадові особи органів міського самоврядування.
4.       На початку громадських слухань на пропозицію Ініціативної групи шляхом голосування затверджується порядок денний  та регламент роботи.
Порядок денний включає доповідь представника суб’єкта ініціативи слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи членів експертних груп і фахівців (підприємств, установ та організацій), за напрямком діяльності яких проводяться слухання.
Регламентом встановлюється тривалість громадських слухань, визначається час для звітів і доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо.
5.     Головуючий коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Він по черзі надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам і стежить за дотриманням регламенту.
6.     На громадських слуханнях не можуть обговорюватися і прийматися рішення з питань, що не були внесені до порядку денного, а ?також ті, про які не було повідомлено учасників слухань заздалегідь.
7.     Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту і норм етики поведінки. У випадку їх порушення, на пропозицію головуючого, більшістю голосів може бути прийнято рішення про видалення порушника (порушників) з громадських слухань. При невиконанні рішення громадських слухань до порушників можуть бути застосовані примусові заходи, відповідно до чинного законодавства «За порушенням порядку в громадському місці».
8.       Головуючий може також зупинити виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлений регламент.
9.       За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів ухвалюється рішення у формі звернення, рекомендації, заяви тощо.
До підсумкових матеріалів слухань включаються всі погляди і документи, представлені в процесі обговорення.
10. Охорону й порядок на громадських слуханнях забезпечує міліція або добровільне громадське формування.

Х. Документування громадських слухань, оприлюднення їх результатів та правові наслідки
1.                Протокол та ухвалені рішення громадських слухань оформляються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому Регламентом міської ради щодо протоколів і рішень пленарних засідань ради.
2.     Протокол громадських слухань оформляється у трьох примірниках, підписується головою і секретарем зборів і передається в 3-денний термін секретареві міської ради. Один примірник протоколу слухань зберігається в секретаря міської ради; другий – у суб’єкта ініціативи, третій - вивішується в місці проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості. До протоколу додається список учасників слухань.
3.     Протокол повинен містити:
-         тему, час і місце проведення громадських слухань;
-         кількість учасників;
-         текст доповідей і короткий зміст виступів;
-         пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
-         результати голосування;
-         звернення та рекомендації учасників громадських слухань.
До протоколу додаються також запитання, звернення і пропозиції громадян, що були оголошені на слуханнях та/або подані письмовій формі.
4.     Рішення громадських слухань розглядаються на черговій сесії міської ради, на найближчому засіданні її виконавчого комітету або інших органів, яким вони адресовані, при обов’язковій участі осіб, уповноважених суб’єктом ініціативи або учасниками громадських слухань. Міська рада письмово інформує ініціаторів слухань про результати розгляду.
5.     Висновки і пропозиції громадських слухань оприлюднюються в засобах масової інформації, засновником яких є міська рада та в інших ЗМІ протягом тижня з дня їх розгляду ?на сесії міської ради.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.       Положення про громадські слухання набуває чинності через місяць після його оприлюднення.
2.     Положення доводиться до відома міської громади, депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування Тернополя шляхом:
-         розміщення на офіційній інтернет-сторінці ради та її виконавчого комітету;
-         розміщення для загального ознайомлення в доступних і зручних для членів громади місцях у приміщеннях міської ради та її виконавчого комітету;
-         надсилання в місцеві осередки громадських організацій і політичних партій;
-         роздачі учасникам громадських слухань при реєстрації;
-         роз’яснення на громадських слуханнях;
-         видачі посадовим особам виконавчих органів і апарату міської ради;
-       видачі депутатам міської ради нового скликання на першій сесії;
-       видачі членам громади на їх вимогу відділом звернень та контролю і прес-служби міської ради.
Можуть використовуватися й інші прийнятні заходи оприлюднення тексту Положення, відповідно до потреб мешканців та умов, що існують у міській громаді.
3.     Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті веде Секретаріат міської ради. До Книги заносяться такі відомості:
-        субєкт ініціативи;
-        тема громадських слухань;
-        місце проведення;
-        посада й прізвище головуючого на громадських слуханнях та секретаря;
-        кількість учасників громадських слухань;
-        кількість пропозицій, що надійшли під час громадських слухань;
-        прийняте на громадських слуханнях рішення (звернення, рекомендації тощо);
-        адресати, на розгляд яких направлено рішення громадських слухань;
-        інші дані (аудіо-, відеозаписи, документи слухань);
-        відповіді органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
-        фактичні результати розгляду рішення громадських слухань органами місцевого самоврядування.


Шановні колеги! Курсивом помічені положення, які доцільно обговорити.
        З повагою, Марія Рудакевич.

1 коментар:

  1. Жодної пропозиції за місяць. А потім приймемо - шуму буде, що все не так.

    ВідповістиВидалити