понеділок, 7 листопада 2011 р.

Положення «Про органи самоорганізації населення»

Цей проект був підтриманий під час круглого столу та розглядатиметься на засіданні робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Тернополя. Авторизовані коментарі просимо залишати тут, або надсилати членам робочої групи

ДОДАТОК ДО СТАТУТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

Проект положення «Про органи самоорганізації населення в місті Тернополі»

Загальні положення


Орган самоорганізації населення - це представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення ".

Стаття 1 Органи самоорганізації населення це представницькі органи, які утворюються жителями Тернополя, які утворюють територіальну громаду і постійно проживають на частині територіальної громади.
Стаття 2 Орган самоорганізації населення є однією з форм участі територіальної громади Тернополя у вирішенні питань місцевого значення і належить до інститутів громадянського суспільства
Стаття 3 Обирається обрання органу самоорганізації населення на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителями, які на законних підставах проживають на відповідній території; Також обмеження строку повноважень органу самоорганізації населення строком повноважень відповідної місцевої ради, що забезпечує його періодичне переобрання.
Стаття 4 Орган самоорганізації населення можна утворити виключно за територіальною ознакою (в межах будинку, вулиці, кварталу, житлового комплексу, мікрорайону)
Стаття 5 Міська рада та її виконавчі органи можуть здійснювати контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення; припиняти його діяльність у разі невиконання рішень ради, її виконавчого комітету; здійснювати контроль за виконанням наданих органу самоорганізації населення повноважень.
Стаття 6 Обов'язок органу самоорганізації населення періодично (не рідше одного разу на рік) звітувати про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання;
Стаття 7 Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам заборонено втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 8 право органу самоорганізації населення самостійно використовувати свої фінансові ресурси на цілі, визначені в Положенні про орган та в рішеннях відповідної місцевої ради.

Порядок створення органів самоорганізації населення

Стаття 9 Ініціювання створення органу самоорганізації населення здійснюється жителями відповідної території на зборах жителів за місцем проживання; по-друге інтереси учасників зборів у відповідній місцевій раді при розгляді нею питання щодо  надання  дозволу  на створення органу самоорганізації населення представляє ініціативна група, члени якої обираються на зборах.
Стаття 10 Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською радою. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов'язково зазначаються такі атрибути: назва органу самоорганізації населення; основні напрями його діяльності; повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення; територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.
Стаття 11 Підставою відмови у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення є виключно порушення передбачених законом вимог щодо процедури ініціювання створення органу самоорганізації населення
Стаття 12 Звернутися до суду зі скаргою на рішення відповідної місцевої ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може будь-який житель відповідної території, що брав участь у зборах жителів за місцем проживання, па яких розглядалося питання щодо ініціювання створення цього органу.
Стаття 13 Правові основи формування органів самоорганізації населення визначаються Законом України "Про органи самоорганізації населення"
Стаття 14 До складу органу самоорганізації населення входять: керівник; заступник керівника (заступники); секретар; інші члени, кількість яких визначається загальними зборами  жителів за місцем проживання. Особи вважаються обраними до органу самоорганізації населення: необхідно, щоб вони одержали більше половини голосів учасників виборів жителів за місцем проживання.
Стаття 15 Члени органу самоорганізації населення, як правило, виконують свої обов'язки на громадських засадах, тобто без оплати праці, а конкретні права та обов'язки членів органу самоорганізації населення визначаються в Положенні про орган.
Керівник органу самоорганізації населення працює в ньому на громадських засадах або (за рішенням зборів жителів за місцем проживання на постійній основі. В останньому випадку він отримує заробітну плату за рахунок коштів, переданих відповідною радою з місцевого бюджету органу самоорганізації населення. Керівник органу самоорганізації населення:
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає, і проводить його засідання;
3)організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;
5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;
6) виконує доручення органу самоорганізації населення;
7) здійснює інші повноваження, визначені законами України та Положенням про орган самоорганізації населення.
Секретар органу самоорганізації населення:
1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення діловодства;
3)забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;
4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;
5) виконує інші, передбачені Положенням, обов'язки.
Стаття 16 Закон України "Про органи самоорганізації населення" встановлює перелік необхідних відомостей, що мають бути викладені в Положенні про орган самоорганізації населення. До них відносяться:
1)      назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;
2)      основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3)      права і обов'язки членів органу самоорганізації населення;
4)      територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;
5)      строк повноважень персонального складу органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;
6)      порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
7)      порядок ліквідації органу самоорганізації населення
Стаття 17 Заяву про реєстрацію органу самоорганізації населення до виконавчого комітету подають представники жителів за місцем проживання, уповноважені зборами, на яких було затверджено Положення про цей орган. Як правило, це керівник та інші визначені зборами члени орган самоорганізації.
Перелік документів, необхідних для реєстрації:
1)                заяву про реєстрацію;
2)          копію рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
3)                протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання                           уповноважених представників для проведення реєстрації        органу самоорганізації населення;
4)                Положення, затверджене     зборами жителів за місцем проживання, - у двох примірниках;
5)          Персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені, та по батькові, року народження, місця проживання.

Повноваження органів самоорганізації населення
Стаття 18 Повноваження з представництва та захисту інтересів жителів відповідної території, зокрема орган самоорганізації населення може:
разом з депутатами місцевої ради представляти інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
Стаття 19 Повноваження зі сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, закладам освіти, культури тощо у виконанні функцій та повноважень, що спрямовані на задоволення потреб жителів відповідної території:
сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України і органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
надає допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої,
спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки;
сприяє, відповідно до законодавства, правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
сприяє депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.
Стаття 20 повноваження щодо залучення жителів відповідної території до участі у здійсненні завдань та функцій місцевого самоврядування:
організовує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо. Для цього можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
організовує на добровільних засадах участь населення у вжитті заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
Стаття 21 Повноваження, пов'язані з наданням органом самоорганізації населення громадських послуг жителям відповідної території :
організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування; розгляд звернень громадян, прийом громадян;
ведення обліку громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;
інформування громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Фінансова основа органів самоорганізації населення

Стаття 22 Орган самоорганізації населення отримує кошти, які надаються йому відповідною місцевою радою для здійснення наданих власних та делегованих повноважень. Ці кошти мають цільове призначення і не можуть бути використані органом самоорганізації населення для фінансування діяльності, що не пов'язана з виконанням власних та делегованих повноважень. Порушення цієї вимоги може стати підставою для дострокового припинення діяльності органу самоорганізації населення або для припинення його повноважень.
Стаття 23 орган самоорганізації населення отримує кошти у вигляді добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших надходжень, не заборонених законодавством. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, як один з видів фінансової основи діяльності органу самоорганізації населення, можуть здійснюватися у формі добровільного безкорисливого пожертвування фізичними та юридичними особами органам самоорганізації населення матеріальної, фінансової, організаційної або іншої благодійної допомоги.
Стаття 24 Кошти, отримані з позабюджетних джерел, орган самоорганізації населення використовує па потреби, які можуть бути як пов'язані, так і безпосередньо не пов'язані з виконанням наданих їм радою повноважень. Наприклад, утворення! цільових фондів (зокрема, фонду соціального забезпечення жителів відповідної території), навчання членів.
Стаття 25 Органи самоорганізації населення як суб'єкти права оперативного управління здійснюють права володіння, користування наданим йому відповідною місцевою радою майном лише в межах та з метою, визначених цією радою. При цьому власник переданого органу самоорганізації населення майна не змінюється, воно залишається у комунальній власності територіальної громади, а від імені територіальної громади всі правомочності щодо володіння, користування та розпорядження, в тому числі й усі майнові операції, здійснюють органи місцевого самоврядування

Немає коментарів:

Дописати коментар