понеділок, 7 листопада 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ “ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ В МІСТІ ТЕРНОПОЛІ”


 Цей проект розглядатиметься на засіданні робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Тернополя. Авторизовані коментарі просимо залишати тут, або надсилати членам робочої групи
ДОДАТОК ДО СТАТУТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯПОЛОЖЕННЯ “ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ В МІСТІ ТЕРНОПОЛІ”Загальні збори громадян за місцем проживання є формою безпосередньої участі громадян міста Тернополя у вирішенні питань місцевого значення. Основними їх завданнями є забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, формуванні та реалізації програм соціально-економічного розвитку Тернополя та інших програм, забезпечення створення, організації діяльності та ліквідації органів самоорганізації населення, представлення інтересів членів територіальної громади.


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — збори) скликаються за місцем проживання громадян (міста, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територіального утворення) для обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань місцевого життя.

Стаття 2. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким виповнилося 18 років і які є членами територіальної громади.

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом недієздатними, особи, яких тримають у місцях позбавлення волі, а також особи, які перебувають за рішенням суду в місцях примусового лікування.

У роботі зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об’єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.

Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше як один раз на рік, і є правомочними за присутності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів (конференції) представників — не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 4. При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, а також Статутом та цим Положенням.

Стаття 5. Рішення загальних зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання органом самоорганізації населення, який діє на відповідній території.II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

Стаття 6. На розгляд зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, зокрема:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам та організаціям;
2) обговорення проектів рішень місцевих рад та їх органів з питань місцевого життя;
3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій місцевих рад та їх органів;
4) заслуховування інформації міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у разі необхідності — порушення перед відповідною місцевою радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
5) інформування населення про прийняті місцевими радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
6) ініціювання перед міською радою питання про створення чи обрання органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;
7) визначення структури, штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;
8) надання згоди на включення до складу місцевого господарства об’єктів, створених у результаті трудової участі громадян або придбаних за їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності;

9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;
10) вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для будівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань міській раді та її виконавчим органам;
11) запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
12) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та їх органів;
13) внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;
14) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, селищ; внесення відповідних пропозицій із цих питань;
15) обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, сприянням місцевих радам, державним органам у проведенні робіт із ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів міської ради про екологічно небезпечні аварії, поточну ситуацію і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;
16) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подань до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності.
Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання у місті Тернополі, викладений у цьому Положенні, не є вичерпним.
17) якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це відповідну місцеву раду або її виконавчий орган згідно чинного законодавства .
18) загальні збори міста можуть також ініціювати проведення чергових та позачергових звітів міського голови, депутатів місцевих рад, посадових осіб виконавчих органів місцевих рад, звітів про виконання місцевих бюджетів перед територіальною громадою (мікрогромадою), заслуховувати такі звіти і надавати відповідні оцінки.
19) загальні збори можуть давати оцінку діям або бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, внаслідок яких була чи могла бути завдана шкода інтересам територіальної громади (мікрогромади), а також подавати міській раді пропозиції про вживання запобіжних заходів.
Стаття 7. Збори мають право звертатися з пропозиціями до органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний строк про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

Стаття 8. Збори скликаються міським головою, органами самоорганізації населення або ініціативною групою громадян за місцем проживання.

Збори скликаються за пропозицією не менше десяти громадян, які проживають на відповідній території, депутатів місцевої ради, об’єднання громадян, органу самоорганізації населення.

Повідомлення про це має бути підписане ініціатором (ініціаторами) скликання зборів. У повідомленні зазначають тип зборів (збори громадян за місцем проживання або конференція їх представників) та вид зборів (збори громадян міста, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територіального утворення), дані про ініціаторів їх скликання, час, дату та місце проведення загальних зборів, порядок денний зборів, а також подають список осіб, запрошуваних на збори.

Повідомлення реєструється в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Тернополі. Ініціаторам проведення зборів видається копія зареєстрованого повідомлення.

Міський голова зобов’язаний у семиденний термін розглянути пропозицію ініціаторів та призначити загальні збори.

Стаття 9. Якщо неможливо організувати проведення загальних зборів у день та час, визначений у повідомленні ініціативної групи, міський голова, секретар міської ради, може запропонувати ініціативній групі інший день, час та місце проведення зборів. Остаточне рішення з цього питання може бути прийняте за згодою ініціативної групи. У цьому випадку дата проведення загальних зборів не може розходитися з датою, запропонованою ініціативною групою, на більш ніж 14 календарних днів.

У випадках, коли скликання зборів пов’язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) представників громадян міста, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень. Норми представництва на них визначаються міською радою або органом самоорганізації населення, але обов’язково мають бути присутні:
при проведенні зборів представників територіальної громади міста Тернопіль не менше одного представника від кварталу багатоповерхової забудови та не менше одного представника від двадцяти будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців кварталу та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;
при проведенні зборів представників мешканців мікрорайону (згідно з визначеними мікрорайонами міста Тернопіль): не менше одного представника від трьох під’їздів багатоквартирного будинку та не менше одного представника від 20 будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців під’їздів багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;
при проведенні зборів представників мешканців кварталу: не менше двох представників від під’їзду багатоквартирного будинку та не менше одного представника від двох будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців під’їзду багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;
при проведенні зборів представників мешканців вулиці: не менше двох представника від під’їзду багатоквартирного будинку та одного представника від 7 будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців під’їзду багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;
при проведенні зборів представників будинку: по одному представнику від кожного поверху багатоквартирного будинку.
Квота представництва є мінімально обов’язковою для проведення конференції представників територіальної громади в місті Тернополі. Квота представництва може бути збільшена суб’єктами скликання конференції представників територіальної громади.
Представники громадян для участі в зборах (конференції) обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами самоорганізації населення.
У разі, якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це відповідну місцеву раду ,або її виконавчий орган.

Стаття 10. Місцева рада та її виконавчі органи сприяють органам самоорганізації населення в підготовці та проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення. Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки і проведення зборів є секретар Тернопільської міської ради спільно з членами ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання зборів.

Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій сприяють та подають допомогу в проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію за письмовим запитом ініціативної групи у формі й обсязі, визначених Законом України “Про інформацію”.

Стаття 11. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скликання зборів у день їх проведення.

Стаття 12. Збори відкриває і веде міський голова або його заступник, а в разі, якщо збори скликано за рішенням відповідного органу самоорганізації населення, — керівник цього органу. В разі, якщо ініціатором проведення загальних зборів є ініціативна група громадян за місцем проживання, збори відкриває та веде представник цієї ініціативної групи.

Для ведення протоколу зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів обирається секретар зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів.

Для ведення зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів може обиратися президія зборів.

Для підрахунку голосів учасників зборів обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії Тернопільський міський голова, секретар Тернопільської міської ради, члени президії зборів.

Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами. Збори приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді членів ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання загальних зборів та
представника (представників) органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають збори. Не допускається розгляд на зборах та прийняття рішень із питань, не затверджених порядком денним.

Голова зборів на основі регламенту зборів:
оголошує питання, які виносяться на розгляд зборів;

веде збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок; надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування; виконує інші функції та обов’язки.
Якщо голова зборів зловживає своїм правом головуючого, то збори більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову зборів.

Органи й посадові особи місцевого самоврядування мають право виступати з власної ініціативи із співдоповідями з питань, що обговорюються на зборах та перебувають у її віданні.

Охорону й порядок під час проведення зборів забезпечують сили міліції або добровільних громадських формувань з охорони порядку.

Стаття 13. З розглянутих питань збори приймають рішення.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Формат проведення голосування визначають більшістю голосів учасники зборів.
Рішення зборів оформляється письмово та підписується головою і секретарем зборів та за бажанням учасниками зборів.

Стаття 14. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу зборів передають на зберігання секретареві Тернопільської міської ради; другий примірник протоколу залишають ініціаторові проведення зборів, третій — вивішують для ознайомлення в місці проведення загальних зборів громадян за місцем проживання. Секретар Тернопільської міської ради забезпечує в п’ятиденний термін з дня надходження протоколу зборів оприлюднення його в повному обсязі шляхом публікації в комунальних друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному інтернет-сайті Тернопільської міської ради.
До першого примірника протоколу зборів (конференції) додаються матеріали
реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутні на зборах, із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень), а також рішення органів самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції та протоколи лічильної комісії, а до другого та третього примірників протоколу — копії вказаних документів.

Стаття 15. Рішення зборів ураховуються органами місцевого самоврядування у їхній діяльності.

Рішення, підтримані учасниками зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень Тернопільської міської ради і розглядатися як місцева ініціатива.

Якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе враховувати рішення зборів, про це має бути подана вмотивована заява на ім’я Тернопільського міського та ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання проведення зборів.

Рішення зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
Рішення зборів доводиться до відома депутатів Тернопільської міської ради на найближчому її засіданні.
Розгляд рішення зборів проводиться за обов’язкової участі членів ініціативної групи.
Неврахування рішення зборів органами чи посадовими особами місцевого самоврядування може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством України, як бездіяльність.


IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 16. Рішення зборів реалізуються міським головою, виконавчими органами міської ради, органами самоорганізації населення.

До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, організації, установи незалежно від форми власності, які розташовані на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.

Стаття 17. Дію рішень зборів, прийнятих із порушенням Конституції та
законодавства України, може бути призупинено відповідною місцевою радою, до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Одночасно суб’єкт, що припинив дію рішення зборів, зобов’язаний звернутися до суду для оскарження такого рішення. Про це повідомляється відповідний орган самоорганізації населення (в разі наявності такого).

Стаття 18. На зборах у порядку, передбаченому цим Положенням, та з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання:

а) про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

б) про внесення на розгляд відповідних місцевих рад пропозицій про проведення місцевого референдуму;
в) про створення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів.
Дане Положення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Секретаріату Тернопільської міської ради до дати набуття чинності Положення виготовити Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Тернополі відповідно до цього Положення.

Рішення зборів, проведених до введення в дію цього Положення, є чинними, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Немає коментарів:

Дописати коментар