понеділок, 7 листопада 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНЕ ОПИТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

Цей проект розглядатиметься на засіданні робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Тернополя. Авторизовані коментарі просимо залишати тут, або надсилати членам робочої групиГлава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


           Стаття 1. Консультативне опитування громадян
Консультативне опитування громадян (далі - опитування) є формою безпосередньої участі мешканців міста у місцевому самоврядуванні. Опитування проводиться Тернопільською міською радою або міським головою з питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, громадської безпеки, дотримання прав і свобод громадян.

           Стаття 2. Предмет цього Положення
            Це Положення на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту міста Тернополя визначає види, порядок підготовки, проведення, встановлення результатів опитування і розгляду його результатів органами місцевого самоврядування.
Це Положення не виключає проведення з тих самих питань соціологічного опитування та інших видів соціологічних досліджень.

           Стаття 3. Право громадян на участь в опитуванні
            В опитуванні мають право брати участь повнолітні громадяни України, які є мешканцями міста Тернополя і зареєстровані в місті відповідно до встановлених правил реєстрації (далі - учасники опитування).

    
      Стаття 4. Принципи опитування
Мешканці міста Тернополя беруть участь в опитуванні на основі рівного і прямого волевиявлення.
 В ході опитування кожен житель володіє одним голосом, яким він має право скористатися лише особисто.
Участь в опитуванні є вільною, контроль за волевиявленням мешканців не допускається. В ході опитування ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них.
Підготовка, проведення та встановлення результатів опитування здійснюються відкрито і гласно.

           Стаття 5. Організація опитування
            Організація опитування покладається на  комісію з організації консультативного опитування та вивчення й узагальнення його результатів, в межах повноважень, визначених цим Положенням.

             

 Глава II. ТЕРИТОРІЯ І ВИДИ ОПИТУВАННЯ


Стаття 6. Територія опитування
Опитування може проводитися в межах міста в цілому, серед мешканців одного або декількох  будинків, що мають спільну територію, розташованих на одній або кількох довколишніх вулицях, а також в межах вулиці - залежно від питання (питань), що виноситься на опитування.

           Стаття 7. Питання, що виносяться на опитування
            На опитування може бути винесене будь-яке питання, що безпосередньо зачіпає інтереси громадян за місцем їх проживання або міста в цілому і стосується:
-         обговорення проектів рішень міської ради з питань місцевого життя;
-         екологічної безпеки жителів відповідної території;
-         побутового, торговельного, медичного, загальноосвітнього, культурного та іншого обслуговування населення;
-         благоустрою, озеленення, облаштування території;
-         використання дворових і внутрішньодворових територій;
-         здійснення інвестиційних проектів на відповідній території;
-         інші питання розвитку місцевої інфраструктури.
Перелік питань, віднесених до консультативного опитування і зазначених у цій статті не є вичерпним.
На опитування не можуть виноситися питання, що порушують особисті права громадян; питання про скасування законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування; питання віднесені до відання органів суду та прокуратури; питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб міської ради.

           Стаття 8. Види опитування
Голосування при опитуванні може бути таємним, поіменним, відкритим або закритим.
Голосування при опитуванні проводиться на дільницях для проведення опитування
   або за місцем проживання учасників опитування.
Таємне голосування проводиться по опитувальних листах на дільницях для проведення опитування.
Поіменне голосування проводиться по опитувальних листах або опитувальних списках як на дільницях для проведення опитування, так і членами комісії з організації консультативного опитування за місцем проживання учасників опитування.
Опитування може проводитися також у формі закритого або відкритого голосування на зборах мешканців.


          Глава III. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ

      Стаття 9. Ініціатива проведення опитування
Ініціатива проведення опитування належить:
міському голові;
            депутату Тернопільської міської ради, якщо територія опитування входить до його виборчого округу;
            ініціативній групі мешканців, що налічує не менше 30 громадян, які мають право на участь в опитуванні (далі – ініціативна група).
Ініціатива проведення опитування належить також місцевим громадським організаціям.      
Ініціатива проведення опитування може належати кільком ініціаторам. У цьому випадку ініціатори мають рівні права і обов'язками при підготовці та проведенні опитування.

      Стаття 10. Петиція про проведення опитування
10.1. Ініціатори проведення опитування (далі - ініціатори), зазначені в статті 9 цього Положення, направляють на імя міського голови петицію про проведення опитування. У ній зазначаються:
-         підстави опитування;
-         пропоноване формулювання питання (питань), що виноситься на опитування;
-         територія опитування;
-         дата проведення опитування і його вид відповідно до цього Положення;
-         адреса і телефон ініціатора (ініціаторів).
10.2. Петиція підписується ініціатором (ініціаторами) опитування.
10.3. Тернопільська міська рада в місячний термін після отримання петиції, на своїй сесії розглядає питання про необхідність проведення опитування.
Тернопільська міська рада має право відмовити ініціатору в проведенні опитування, якщо його проведення суперечить Конституції та законам України, а також цьому Положенню. Така відмова повинна бути вмотивованою.
Відмова може бути оскаржена до суду.
10.4. Про призначення опитування Тернопільська міська рада приймає рішення, в якому зазначаються:
-         дата проведення опитування,
-         його ініціатор,
-         питання, що виноситься (виносяться) на опитування,
-         територія опитування (адреси будинків, мешканці яких беруть участь в опитуванні, у випадку, якщо опитування відбувається в межах окремих будинків, назви вулиць, якщо опитування відбувається в межах вулиць),
-         вид опитування та джерела фінансування заходів, пов'язаних з проведенням опитування.
10.5. Дата проведення опитування призначається не раніше як за один місяць і не пізніше як за два місяці від дня прийняття рішення Тернопільською міською радою.
10.6. Якщо питання, що виносяться на опитування є актуальними та нагальними для реагування, про що зазначається у петиції, міський голова може видати розпорядження про проведення опитування чи відмову у його проведенні без розгляду таких питань сесією міської ради. Зміст відповідного розпорядження повинен містити інформацію, яка передбачена вище для рішень сесії. Дата проведення опитування у цьому випадку визначається в порядку, зазначеному у попередньому абзаці.
10.7. Повідомлення про призначення опитування та зміст проекту рішення або суть питання, що виноситься на опитування, оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації у 10-денняй строк з дня прийняття рішення (розпорядження) про його призначення.

      Стаття 11. Комісії з організації консультативного опитування та вивчення й узагальнення його результатів
Для підготовки і проведення  консультативного опитування в межах Тернополя, утворюються комісії:
·        міська з консультативного опитування;
·        дільничні комісії з консультативного опитування.
       Для підготовки і проведення консультативного опитування в межах будинку (будинків), вулиці створюється будинкова або вулична  комісія з консультативного опитування. У випадку проведення опитування в межах будинку (декількох будинків) дільнична комісія не створюється. У такому разі будинкова комісія вчиняє всі передбачені даним Положенням дії для підрахунку голосів та встановлення результатів опитування.
 
Стаття 12. Утворення комісії з опитування.
Міська комісія з консультативного опитування утворюється Тернопільською міською радою одночасно з прийняттям рішення сесії міської ради чи розпорядження міського голови про проведення консультативного опитування у складі 9-15 членів комісії.
Дільнична комісія з консультативного опитування утворюється  міською комісією у складі 5-9 членів не пізніше як за 25 днів - до консультативного опитування.
Представники до складу комісій делегуються органами політичних партій,  громадських організацій, трудовими колективами або їх радами (конференціями), колективами навчальних закладів, зборами громадян за місцем проживання.
Будинкова або вулична  комісія з організації консультативного опитування та вивчення й узагальнення його результатів утворюється міською радою або міським головою, залежно від того, хто приймає рішення про проведення консультативного опитування одночасно з прийняттям рішення сесії міської ради чи розпорядження міського голови про проведення консультативного опитування у складі 9-15 членів комісії. Представники до складу комісії делегуються зборами громадян за місцем проживання.
Міська, будинкова або вулична  комісії з консультативного опитування скликаються на другий день після призначення опитування. Дільнична комісія з консультативного опитування скликається не пізніше як за 23 дні до дати проведення консультативного опитування.
Голова, заступник голови і секретар  комісій  з  консультативного опитування обираються на першому засіданні відповідної комісії.
 
 
Стаття 13. Повноваження міської, будинкової або вуличної  комісії з консультативного опитування
Міська, будинкова або вулична  комісія з консультативного опитування:
      1) організовує виконання цього положення при проведенні опитування;
      2) організовує оповіщення мешканців про ініціатора, питання, що виносяться на опитування, порядок, місце, дату і час проведення опитування;
      3) складає списки громадян, які мають право брати участь в опитуванні (у випадку, якщо дільничні комісії не створюються);
      4) утворює дільниці для проведення опитування;
      5) здійснює нагляд за своєчасним поданням дільничними комісіями для загального ознайомлення списків громадян, які мають право брати участь у опитуванні;
      6) забезпечує виготовлення опитувальних листів або опитувальних списків і постачання їх до дільничних комісій;
      7) встановлює форми і організовує виготовлення опитувальних листів або опитувальних списків;
      8) організовує проведення голосування мешканців при опитуванні у відповідності до встановленого цим положенням порядку;
      9) взаємодіє з ініціатором (ініціаторами), громадськими об'єднаннями та представниками засобів масової інформації;
      10) здійснює інші повноважень відповідно до цього Положення;
      11) встановлює результати консультативного опитування;
      12)  розглядає заяви і скарги на рішення і дії дільничних комісій, приймає з цих питань остаточні рішення.
 
Стаття 14. Повноваження дільничної комісії з консультативного опитування
Дільнична комісія з консультативного опитування:
1) вивішує в приміщенні дільниці текст проекту рішення (питання), що виноситься на опитування, надає громадянам можливість ознайомлення з ним під час підготовки до проведення консультативного опитування і в день опитування;
2) складає список громадян, які мають право брати участь в опитуванні по дільниці;
3) проводить ознайомлення громадян із списком, приймає і розглядає заяви про неправильності в списку і вирішує питання про внесення до нього відповідних змін;
4) приймає від громадян, які змінили місце свого перебування в період між поданням списків для загального ознайомлення і днем консультативного опитування заяви про включення їх до списків;
5) сповіщає громадян про день проведення консультативного опитування і місце голосування;
6) забезпечує підготовку приміщення і обладнання (матеріалів) для опитування;
7) організує опитування в день проведення консультативного опитування на дільниці;
8) проводить підрахунок голосів, поданих на дільниці для голосування;
9) розглядає заяви і скарги з питань підготовки консультативного опитування та організації голосування, приймає по них рішення

Стаття 15. Припинення повноважень комісій
Повноваження комісій припиняються після офіційної передачі результатів опитування Тернопільській міській раді або міському голові.
Робота комісій ведеться на громадських засадах. Тернопільська міська рада забезпечує комісії необхідними приміщеннями, матеріально - технічними засобами та здійснює оплату понесених нею витрат.

          Стаття 16. Список учасників опитування
 У список учасників опитування включаються мешканці (члени територіальної громади) Тернополя, які на день проведення опитування досягли 18 років.
Список складається комісією окремо по кожному будинку в порядку нумерації квартир.
У списку вказуються: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (у віці 18 років додатково день і місяць) та адреса місця проживання учасника опитування.
Як список учасників опитування може бути використаний список виборців за відповідними адресами.
Список учасників опитування складається в двох примірниках і підписується головою та секретарем комісії.
Включення в список мешканців, які мають право на участь в опитуванні в опитуванні відповідно до цього Положення, допускається в будь-який час, у тому числі і в день проведення опитування.
Список учасників опитування складається не пізніше ніж за 10 днів до проведення опитування.
У разі створення дільниць для опитування, список учасників опитування складається по кожній дільниці окремо.

            Стаття 17. Дільниці для опитування
Територія опитування за рішенням органу, що призначає проведення консультативного опитування може бути поділена на  дільниці для опитування.
Кількість дільниць, їх межі встановлюються органом, що прийняв рішення про їх створення.
 Межі дільниці опитування можуть збігатися з межами виборчої дільниці.
Дільниці для опитування повинні мати спеціально обладнані приміщення на час проведення опитування.
Проведення голосування при опитуванні на дільницях забезпечують члени комісії.
Комісія не пізніше ніж за 10 днів оповіщає мешканців про створення дільниці (дільниць) для опитування, її (їх) місцезнаходження і час проведення голосування.
Мешканець, який має право на участь в опитуванні, може реалізувати  це право тільки на тій дільниці, де він включений до списку учасників опитування.

           Стаття 18. Опитувальний лист
В опитувальному листі міститься точно відтворений текст винесеного на опитування питання (питань) і вказуються варіанти волевиявлення голосуючого словами "за" або "проти", під якими поміщаються порожні квадрати.
При винесенні на опитування декількох питань вони включаються в один опитувальний лист, послідовно нумеруються і відокремлюються один від одного горизонтальними лініями.
 Альтернативні редакції будь-якої статті або якогось пункту винесеного на опитування проекту нормативного акту також послідовно нумеруються.
Опитувальний лист містить роз'яснення про порядок його заповнення.
Форму опитувального листа встановлює комісія. У правому верхньому кутку опитувального листа ставляться підписи двох членів комісії.

           Стаття 19. Опитувальний список
Опитувальний список застосовується при поіменному голосуванні і являє собою список учасників опитування із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові та місця проживання.
 Праворуч від списку учасників опитування під точно відтвореним текстом питання
   (питань), винесеного на опитування, вказуються варіанти волевиявлення голосуючого словами "за" або "проти" і залишається місце для підпису учасників голосування і дати проведення голосування.
При винесенні на опитування декількох питань вони розташовуються в опитувальному списку послідовно.
Опитувальний список, в залежності від території опитування, складається по дільницях для опитування, побудинково, повулично і підписується головою і секретарем комісії.

           Стаття 20. Таємне голосування при опитуванні
Таємне голосування при опитуванні проводиться в приміщенні дільниці для опитування, де повинні бути спеціально обладнані місця для таємного голосування і встановлені скриньки для голосування, які на час голосування опечатуються.  
Опитувальний лист видається голосуючому членами комісії за списком учасників опитування під розписку.
Голосуючий пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу і місце проживання.
Внесення паспортних даних до списку учасників опитування не здійснюється.
У випадку, якщо особа не має можливості самостійно розписатися в отриманні опитувального листа, вона має право скористатися допомогою іншої особи, за винятком членів комісії.
 Особа, котра надала голосуючому допомогу, розписується у списку учасників  опитування в графі "Підпис учасника опитування про отримання опитувального листа" із зазначенням свого прізвища.
Опитувальний лист заповнюється особою, що голосує у спеціально обладнаному місці (кабінах або кімнатах), в якому не допускається присутність інших осіб, і опускається в скриньку для голосування, яка повинна знаходитися в полі зору членів комісії.
При голосуванні учасник опитування ставить знак "плюс" або будь-який інший знак в квадраті під словом "за" чи "проти".
Члени комісії забезпечують таємницю голосування.
У випадку, якщо голосуючий вважає, що при заповненні опитувального листа зробив помилку, він має право звернутися до члена комісії, який видав опитувальний лист, з проханням видати йому новий опитувальний лист замість зіпсованого.
 Член комісії видає голосуючому новий опитувальний лист, роблячи при цьому відповідну відмітку в списку учасників опитування проти прізвища відповідного учасника.
Зіпсований опитувальний лист погашається, про що складається акт.
Кількість скриньок для голосування визначається комісією.
Питання про проведення голосування із застосуванням переносних скриньок
   для голосування комісія вирішує самостійно.
Член комісії негайно відстороняється від участі в її роботі, якщо він порушує таємницю голосування або намагається вплинути на волевиявлення учасника опитування. Рішення про це приймається  комісією простою більшістю присутніх членів комісії.

             Стаття 21. Поіменне голосування при опитуванні
  При поіменному голосуванні на дільниці для опитування голосуючий по пред'явленні паспорта або іншого документа, що засвідчує його особу і місце проживання, в опитувальному списку навпроти свого прізвища ставить знак "плюс" або будь-який інший знак в графі, відповідній його волевиявленню, і підписується. Він сам або на його прохання член комісії ставить у наступній графі дату голосування.
Поіменне голосування може проводитися за допомогою опитувальних листів на дільницях для голосування або за місцем проживання учасників опитування.
Голосуючий вказує в опитувальному листі своє прізвище, ім'я та по батькові, адресу, ставить знак "плюс" або будь-який інший знак в квадраті під словом "за" або "проти" у відповідності до свого волевиявлення і підписується. В опитувальному листі вказується також дата голосування.
На прохання голосуючого ці відомості може внести в опитувальний лист член комісії, але ставить знак у відповідному квадраті і підписується сам голосує.
При проведенні поіменного голосування за місцем проживання учасників опитування члени комісії використовують опитувальний список.

            Стаття 22. Голосування на зборах мешканців
У випадку опитування в межах будинку (декількох будинків), комісія має право провести збори учасників опитування для проведення голосування з питання (питань), винесеного на опитування.
Реєстрація учасників зборів проводиться за списком учасників опитування. Відкривають і ведуть збори представники комісії у кількості не менше трьох осіб. На зборах допускаються виступи ініціаторів, зацікавлених сторін з приводу питання (питань), винесеного на опитування, проте обговорення не проводиться.
Голосування на зборах проводиться з кожного питання окремо  "за" і окремо "проти".
 У голосуванні беруть участь тільки учасники опитування, внесені до списку і зареєстровані на зборах.
Результати голосування заносяться до протоколу, який підписується всіма членами комісії, присутніми на зборах.
Збори правомочні, якщо в них взяли участь більше 50 відсотків мешканців, які мають право на участь в опитуванні.

            Стаття 23. Терміни проведення опитування
Опитування проводиться в зручний для мешканців час протягом одного
   або декількох, але не більше 10 днів.
 Рішення про строки проведення опитування та часу голосування приймає комісія.
     
 Стаття 24. Встановлення результатів опитування
Після проведення опитування дільнична (або інша уповноважена, якщо дільнична не створювалася)   комісія з консультативного опитування підраховує голоси мешканців по дільниці для опитування. За результатами підрахунку голосів комісією складається протокол про підсумки голосування, в якому зазначаються такі дані:
  • загальне число громадян, внесених до списку учасників опитування;
  • кількість громадян, які взяли участь в опитуванні;
  • кількість опитувальних листів, які визнані комісією недійсними, або кількість голосів в опитувальному списку, які визнані комісією недійсними;
  • кількість голосів, поданих "за" питання, винесене на опитування;
  • кількість голосів, поданих "проти" питання, винесеного на опитування;
  • одне з таких рішень:
 - визнання опитування таким, що відбулося;
 - визнання опитування таким, що не відбулося;
 - визнання опитування недійсним.
Якщо опитування проводилося по декількох питаннях, то підрахунок голосів і складання протоколу з кожного питання проводяться окремо.
Недійсними визнаються опитувальні листи невстановленого зразка, що не мають позначок членів комісії, а також листи, за якими неможливо достовірно встановити волевиявлення учасників опитування, а у випадках поіменного голосування - опитувальні листи, що не містять даних про голосуючого чи його підпису.
Дільнична (або інша уповноважена, якщо дільнична не створювалася)  комісія визнає опитування таким, що відбулося, якщо в ньому взяло участь більше половини мещканців, внесених до списку учасників опитування.
Дільнична (або інша уповноважена, якщо дільнична не створювалася) визнає опитування недійсним, якщо допущені при проведення опитування порушення не дозволяють з достовірністю встановити результати волевиявлення громадян, які взяли участь у опитуванні.
Протоколи про підсумки голосування не пізніше 18 години наступного за днем голосування дня передаються міській чи вуличній комісії.
Міська, вулична або будинкова комісії з консультативного опитування на підставі протоколів про підсумки голосування складають протоколи про встановлення результатів консультативного опитування.
Протокол про результати консультативного опитування складається в 3 примірниках і підписується членами комісії. Один примірник протоколу залишається в комісії, другий разом з опитувальними листами і опитувальними списками направляється Тернопільській міській раді, третій примірник надсилається ініціатору проведення опитування.
 Копії першого примірника можуть бути надані засобам масової інформації.
Член комісії, не згодний з протоколом в цілому або окремим його положенням, має право додати до протоколу окрему думку.
 До першого примірника протоколу додаються письмові скарги, заяви, що надійшли до комісії, та прийняті по них рішення. Завірені копії скарг, заяв і прийнятих по них рішеннях  додаються до другого примірника протоколу.
Комісії та Тернопільська міська рада забезпечують збереження документації з проведення опитування і недоторканність заповнених опитувальних листів та опитувальних списків до завершення опитування та встановлення його результатів.

      Стаття 25. Гласність при підготовці і проведенні опитування
На засіданнях комісії, а також під час проведення опитування, при підрахунку голосів на дільницях і встановлення результатів опитування мають право бути присутніми  представники ініціаторів опитування, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації.
     Повноваження зазначених представників засвідчуються довіреністю або посвідченням.
Про намір представників бути присутніми в день проведення консультативного опитування у приміщеннях для голосування або на засіданнях комісій потрібно відповідомляти комісіям не пізніш як за два дні до голосування. Втручання зазначених представників у роботу комісій  не допускається.
Ініціаторам та іншим зацікавленим особам повинно бути надано рівне право на виклад своєї позиції з питання (питань), що виноситься на опитування. У цих цілях на території опитування повинні бути встановлені спеціальні стенди. Комісія, ініціатори і інші зацікавлені сторони мають право використовувати інші можливості для роз'яснення предмета (суті) питання (питань), що виноситься на опитування, якщо це не суперечить законодавству.

      Стаття 26. Фінансове забезпечення проведення опитування
Підготовка і проведення консультативного опитування здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
Порядок фінансування підготовки і проведення консультативного опитування визначається Тернопільською міською радою.

      Стаття 27. Результати опитування
Результати опитування носять консультативний (дорадчий) характер.
Якщо орган, що прийняв рішення (видав розпорядження) про проведення консультативного опитуваннян, вважатиме за необхідне прийняття правового чи нормативного акта у зв'язку з результатами опитування, про це у двотижневий термін повідомляється ініціатор опитування.
Результати опитування, проведеного в порядку таємного голосування, підлягають обов'язковому розгляду Тернопільською міською радою або міським головою з прийняттям за результатами опитування рішення (розпорядження), яке доводиться до учасників опитування.

Немає коментарів:

Дописати коментар